Головна

 

Вітаємо вас на сайті загальноосвітньої   школи-інтернат  смт. Сутиски!

 У педагогічному колективі школи-інтернату  запроваджено загальнопедагогічний принцип: «Бережливе ставлення вчителя до здоров'я ді­тей у навчально-виховному про­цесі загальноосвітньої школи». Йому підпорядковано навчально-виховний процес, спрямований на реалізацію мети та завдань школи. З 2009-2010 навчального  року школа є експериментальним майданчиком для втілення моделі «Школи сприяння здоров'ю».

 Мета та завдання школи-інтернату:

  • створення сприятливих умов для задоволення різноманітних ін­тересів дітей та підлітків;
  • сформувати у школярів по­требу морального, психічного та фізичного самовдосконалення, виховати у них дбайливе та береж­ливе ставлення до свого здоров'я та здоров'я оточуючих;
  • викликати у вихованців пот­ребу в заняттях фізичною культу­рою й спортом, фізичною працею, активним відпочинком, загарту­ванням як засобами формування соматичного здоров'я;
  • прищепити навички особис­тої гігієни та санітарії як складо­вих частин загальної культури особистості;
  • ознайомити вихованців із не­гативним впливом шкідливих зви­чок на здоров'я і на збільшення тривалості життя, навчити їх про­філактиці та корекції шкідливих звичок;
  • здійснювати валеологічний моніторинг та підготовку учнів до самооцінювання свого здоров'я;
  • здійснювати морально-ста­теве виховання; знайомити учнів із засобами профілактики вагіт­ності, венеричних захворювань, СНІДу, вживання алкоголю, нар­котиків та тютюнопаління;
  • забезпечувати учнів  збалан­сованим харчуванням;
  • моральна та матеріальна під­тримка праці вчителів, педагогів-вихователів, психологів, задіяних у реалізації цієї програми.

Педагогічний колектив школи працює над  методичною темою «Формування духовно-багатої, компетентної особистості учня щляхом впровадження здоров'язберігаючого особистісно зорієнтованого навчально-виховного процесу».