Фінансово-господарська діяльність

Освітні програми

Робочий навчальний план для 1-4 класів складений за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 10.06.2011р. №572 (додаток №1) із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 №460.

Освітні галузі сформовані на основі Державних стандартів, доповнені за рахунок додаткових годин на вивчення предмету «Українська мова» та курсу за вибором «Морально-етичне виховання (за програмою Л.Слотвинська «Морально-етичне виховання» лист Міністерства освіти та науки України від 22.07.2010 №1.4/18-Г-613)

Робочий навчальний план для:

-          -  5 - 9  класів складений   за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 03.04.2012 № 409, ( в

-          редакції наказу МОН України від 29.05.2014 №664), із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 №1465( додаток 10);

Інваріантна частина сформована на основі Державного стандарту, доповнена за рахунок додаткових годин варіативної складової навчальних планів, виділених на навчальні предмети, курси за вибором:

- 5 клас –етика (за програмою В.В.Єфіменко, А.І.Мовчук, Л.Л.Хоружа «Етика. Програма 5-6 класи», 2005р.); українознавство (за програмою          Кононенко Т.А, Касян Л.П., Семенюченко О.В. «Українознавство», 2008р.).

- 6 клас –етика (за програмою В.В.Єфіменко, А.І.Мовчук, Л.Л.Хоружа «Етика. Програма 5-6 класи», 2005р.);, українознавство (за програмою Кононенко Т.А, Касян Л.П., Семенюченко О.В. «Українознавство», 2008р.).

- 7 клас – українознавство (за програмою Кононенко Т.А, Касян Л.П., Семенюченко О.В. «Українознавство», 2008р.). ;

- 8  клас – «Основи захисту Вітчизни» (за програмою, схваленою МОН України , протокол №4від 13.11.2014) та швейна справа (за програмою Шостак І.В. «Швейна справа», 2008р.).

 9 клас – «Основи захисту Вітчизни» (за програмою, схваленою МОН України , протокол №4 від 13.11.2014)

Для 10 – 11 класів робочі навчальні плани складено за Типовими навчальними планами  загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими  наказом  МОН України від 27.08.2010р. № 834, зі змінами, внесеними наказом МОН України  від 29.05.2014 № 657 (додаток 4).

Варіативна складова реалізована за рахунок додаткових годин на вивчення предметів та курси за вибором:

-10 клас – «Захист Вітчизни»; «Орфографічний практикум» (за програмою «Орфографічний практикум. Програма курсу за вибором . 10-11класи. За заг.редакцією К.В.Таранік-Ткачук. - К.:Грамота, 2011),  ; основи здоров’я (за програмою Т.В.Воронцова, В.С.Пономаренко «Основи здоров´я», 2006р.).,  технології (вивчаються в Сутисківському МНВК).

-11 клас – «Захист Вітчизни»; «Орфографічний практикум» (за програмою «Орфографічний практикум. Програма курсу за вибором . 10-11класи. За заг.редакцією К.В.Таранік-Ткачук.- К.:Грамота, 2011р.) ; «Захисти себе від ВІЛ-СНІД» (за програмою Т.В.Воронцова, В.С.Пономаренко, 2013р.);  технології (вивчаються в Сутисківському МНВК).

 

Статут

 

I. Загальні положення

1.1. Цей Статут викладений в новій редакції відповідно до чинного законодавства України і є документом, який регламентує діяльність загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ст. смт Сутиски.

1.2. Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ст. смт Сутиски Тиврівський район Вінницької області, (далі - навчальний заклад) - навчальний заклад з частковим утриманням вихованців, які потребують соціальної допомоги, за рахунок коштів держави.

1.3. Навчальний заклад створений Тиврівською районною радою, яка є його засновником  (далі - Засновник).   

1.4. Майно навчального закладу є об'єктом права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Тиврівського району.

1.5. Органом  управління навчального закладу є Тиврівська районна рада.

1.6. Організаційно-методичне керівництво навчального закладу здійснює відділ освіти Тиврівської райдержадміністрації.

Навчальний заклад обслуговується централізованою бухгалтерією при відділі освіти Тиврівської райдержадміністрації.

Кошти навчального закладу не підлягають розподілу серед засновників та працівників (крім  оплати їхньої  праці, нарахування єдиного соціального внеску).

1.7. Найменування:

- повне: Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ст. смт Сутиски Тиврівський район Вінницької області.

- скорочене: Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ст. смт Сутиски.

1.8. Навчальний заклад є неприбутковою юридичною особою (з обов’язковим внесенням відомостей до відповідних реєстрів (в тому числі до Реєстру неприбуткових установ та організацій)),  має  самостійний  баланс,  рахунок  в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер та бланки зі своїм найменуванням.

1.9. Юридична адреса та місцезнаходження Закладу: 23320 Вінницька область Тиврівський район, смт Сутиски, вул. Соборна,21, тел. (04355)-28-3-73.

1.10. Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами  України  "Про освіту",  "Про загальну середню освіту", Положенням  про загальноосвітній навчальний заклад,  затвердженим постановою Кабінету    Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 778, Положенням про загальноосвітню школу-інтернат та санаторну школу-інтернат, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 12.06.2003 №363, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями районної ради, наказами відділу освіти Тиврівської райдержадміністрації і цим Статутом.

                             

ІІ. Мета, завдання та напрямки діяльності

2.1. Головною  метою  навчального  закладу   є   забезпечення реалізації  права  громадян на здобуття повної загальної середньої освіти; забезпечення права громадян на безоплатну освіту, незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних  переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я та інших обставин.

2.2. За рішенням засновника навчатися у навчальному  закладі   мають право діти з неповних сімей, які виховуються без батька (матері); діти батьків-учасників АТО; діти з сімей переселенців; діти працівників органів внутрішніх справ та військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов'язків; діти з багатодітних сімей, діти з малозабезпечених сімей, діти з сімей, які опинились в складних життєвих обставинах.

В окремих випадках (за місцем проживання опікунів (піклувальників, родичів, тощо), в навчальному  закладі   можуть утримуватись діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування. Вони зараховуються до навчального  закладу   за рішенням органів опіки і піклування за наявності відповідних для цієї категорії дітей документів.

2.3. В навчальному закладі може бути запроваджене інклюзивне навчання, інтегроване навчання та створення спеціальних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами.

2.4. У погодженні із комісією відділу освіти Тиврівської РДА, до навчального  закладу на навчання можуть прийматися в межах ліцензованого обсягу учні, які не потребують соціальної допомоги.

Можливе зарахування дітей, батьки яких (або особи, які їх замінюють) згодні вносити щомісячну батьківську плату в розмірі 20 відсотків середньомісячного сукупного доходу на одного члена сім'ї за утримання одного вихованця в навчальному  закладі, за умови наявності вільних місць у відповідних класах.

2.5. Головними завданнями навчального закладу є:

-         забезпечення реалізації  права  громадян  на  повну  загальну середню освіту;

-         виховання громадянина України;

-         виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій  і  звичаїв,  державної  та  рідної  мови,   національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

-          формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою   громадянською   позицією,   почуттям   національної самосвідомості,   особистості,   підготовленої   до   професійного самовизначення;

-         виховання  в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття   власної  гідності,  відповідальності  перед законом за свої дії,  свідомого ставлення до обов'язків  людини і громадянина;

-         розвиток особистості  учня,  його  здібностей  і  обдарувань, наукового  світогляду;

-          реалізація права  учнів  (вихованців)  на  вільне  формування політичних   і   світоглядних   переконань;

-         виховання свідомого ставлення до свого здоров'я  та  здоров'я  інших  громадян як найвищої соціальної цінності,  формування і розвиток фізичного, психічного, соціального і морального здоров'я особистості з стійкими переконаннями та системою знань про здоров'я і здоровий спосіб життя;

-         створення умов для оволодіння  системою  наукових  знань  про природу,  людину і суспільство;

-         утримання, виховання та навчання дітей, які потребують соціальної допомоги (не мають необхідних умов для виховання та навчання в сім'ї), розвиток їх природних здібностей, формування соціально зрілої особистості.

Навчальний  заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції,  передбаченої законодавством України, та власним Статутом. 

2.6. Навчальний  заклад  несе  відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

-         безпечні умови освітньої діяльності;

-         дотримання державних стандартів освіти;

-         дотримання договірних   зобов'язань   з   іншими   суб'єктами освітньої,   виробничої,   наукової   діяльності,   у  тому  числі зобов'язань за міжнародними угодами;

-         дотримання фінансової дисципліни.

2.7. У навчальному закладі визначена українська мова навчання і запроваджено поглиблене   вивчення  технологій в 10-11 класах.

2.8. Навчальний заклад має право:

-         проходити в установленому порядку державну атестацію;

-         визначати форми,     методи     і     засоби      організації навчально-виховного    процесу   за   погодженням   із   власником (засновником);

-         визначати варіативну частину робочого навчального плану;

-          в установленому   порядку    розробляти    і    впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

-         спільно з вищими  навчальними  закладами,  науково-дослідними інститутами     та     центрами     проводити    науково-дослідну, експериментальну,  пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

-          використовувати різні форми морального  і  матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

-         бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого  майна згідно з законодавством України та власним Статутом;

-         отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

-         залишати у  своєму  розпорядженні  і  використовувати  власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

-         розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

2.9. У навчальному закладі створюються та функціонують:

-         методичні асоціації вчителів початкових класів; суспільно-гуманітарних дисциплін; природничо-математичних дисциплін;

-         методоб'єднання класних керівників та вихователів;

-         психологічна служба.

2.10. Медичне    обслуговування    учнів    (вихованців)   та відповідні  умови для його організації забезпечуються  засновником (власником)  і здійснюються медичними працівниками, які входять до штату навчального закладу.

2.11. Навчальним закладом спільно з органами управління освітою та органами охорони здоров'я щорічно забезпечується безоплатний медичний огляд, моніторинг і подальша корекція стану здоров'я вихованців в умовах навчального закладу.

2.12. Засновник, відділ освіти Тиврівської РДА здійснюють фінансування навчального закладу, його матеріально-технічне забезпечення, повноцінне харчування учнів тощо.

Норми та порядок організації харчування вихованців встановлені відповідно до нормативних документів Кабінету Міністрів України

Контроль та нагляд за організацією медичних та санітарно-гігієнічних заходів з охорони здоров'я, якістю харчування вихованців покладається на територіальні органи охорони здоров'я і територіальні установи державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.13. У навчальному закладі за наявності не менше 15 дітей різного віку із загальним недорозвитком мовлення вводиться посада вчителя-логопеда. Корекційні заняття проводяться відповідно до Положення про логопедичні пункти системи освіти України.

2.14. Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу в навчальному закладі здійснюється практичним психологом та соціальним педагогом.

2.15. Взаємовідносини  навчального  закладу  з  юридичними  і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

III. Організація навчально-виховного процесу

3.1. Навчальний  заклад   планує   свою   роботу   самостійно відповідно до перспективного, річного  плану.                            

В плані роботи  відображаються  найголовніші  питання  роботи навчального закладу,  визначаються перспективи його розвитку.

План роботи затверджується радою  навчального  закладу.

3.2. Основним  документом,  що   регулює   навчально-виховний процес,  є  робочий  навчальний  план,  що  складається  на основі типових навчальних    планів,    розроблених    та затверджених Міністерством  освіти   і   науки   України,   із   конкретизацією  варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний  план  навчального  закладу  погоджується радою навчального закладу і затверджується органом управління освітою.

У вигляді додатків до робочого  навчального  плану  додаються  розклад  уроків  (щоденний,  тижневий)  та режим роботи (щоденний, річний).

3.3. Відповідно до  робочого  навчального  плану  педагогічні працівники навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають  забезпечувати  виконання  статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

3.4. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес  за денною  формою навчання з цілодобовим перебуванням учнів у навчальному закладі.

Цілодобовий режим роботи навчального закладу затверджується директором навчального закладу. Під час канікул адміністрація навчального закладу сприяє організації відпочинку та оздоровлення учнів у дитячих санаторіях, таборах відпочинку тощо.

За заявою батьків або осіб, які їх замінюють, вихованці навчального закладу на період канікул, у вихідні та святкові дні, а з поважних причин – і в інші дні можуть виїжджати додому у супроводі дорослих.

За клопотанням батьків, або осіб, які їх заміняють, адміністрація навчального закладу може давати дозвіл вихованцям, які перебувають на утриманні в навчальному закладі, проживати у своїх сім'ях, якщо це не шкодитиме фізичному і психічному здоров'ю дітей і батьки дитини не позбавлені батьківських прав у судовому порядку.

Надання такої можливості на період від одного місяця до повного терміну навчання в навчальному закладі оформляється наказом директора.

3.5. Зарахування  учнів  (вихованців)  до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі таких документів:

-     особистої заяви (для неповнолітніх  -  заяви  батьків  або осіб,  які їх замінюють);

-         направлення  відділу освіти Тиврівської РДА;

-         свідоцтва  про  народження  (копії);

-         особової справи (витягу з особової справи)

-         копії паспортів батьків;

-         витягу з історії розвитку дитини (Ф112/0) з даними про результати аналізів (загальний аналіз крові та сечі, яйця глистів, зшкребок на антеробіоз); флюорографія батьків та РВ  одного з батьків:

-         копії форми 063/0 про профілактичні щеплення;

-         довідки сімейного лікаря про відсутність інфекційних захворювань у будинку, де проживає дитина (дійсна протягом трьох днів);

-         довідки про стан матеріального забезпечення для всіх дітей;

-         довідки про склад сім'ї з сільської, селищної, міської ради за місцем проживання;

-         довідки з управління праці та соціального захисту населення про отримання допомоги;

-         довідки з Центру зайнятості населення про те, що (не) перебуває на обліку;

-         ідентифікаційний код дитини;

-         копії свідоцтва про розірвання шлюбу або копія рішення суду про розірвання шлюбу (при наявності);

-         довідки з РАГСу про те, що мати одинока (при наявності);

-         рішення органу опіки та піклування

-          документа про наявний рівень  освіти  (крім дітей, які вступають до першого класу).

3.6. Навчання у навчальному закладі розпочинається з шестирічного віку. Діти і підлітки – члени однієї сім'ї (брати і сестри) – зараховуються до одного навчального закладу, за винятком випадків, коли на підставі медичних показників вони не можуть навчатися в одному навчальному закладі.

Комплектування навчального закладу закінчується 05 вересня. Протягом навчального року можливе зарахування дітей за умови наявності вільних місць у відповідних класах.

У разі  потреби  учень  (вихованець)  може  перейти  протягом будь-якого  року   навчання   до   іншого   навчального   закладу.

Переведення  учнів  до  іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством  освіти і науки України зразка.

3.7. У навчальному закладі створюються виховні групи ( із учнів одного класу, якщо кількість дітей у класі не менша 12; при меншій кількості дітей – із учнів різних класів).
Вихователі працюють за графіком, складеним виходячи із 30-годинного робочого тижня та затвердженим директором школи.

3.8. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів  встановлюються  навчальним  закладом  в  межах   часу,   що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття  розпочинаються  01  вересня  у День знань і закінчуються  згідно термінів, установлених  Міністерством освіти та науки,але не пізніше 01 липня наступного року.

Навчальний рік поділяється на семестри.

3.9. Відволікання  учнів  від  навчальних занять на інші види діяльності    забороняється    (крім    випадків,     передбачених законодавством України).

3.10. За  погодженням з відповідними структурними підрозділами районної  державної  адміністрації  з  урахуванням  місцевих умов,  специфіки та  профілю  навчального закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул  протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

3.11. Тривалість уроків у навчальному закладі становить:  у перших  класах  -  35  хвилин,  у  других  - четвертих класах - 40 хвилин,  у п'ятих - дванадцятих  -  45  хвилин.  Зміна  тривалості уроків   допускається   за  погодженням  з  відділом освіти Тиврівської РДА та   за потреби з відповідними службами.

3.12. Щоденна  кількість  і  послідовність  навчальних занять визначається розкладом уроків,  що складається  на  кожен  семестр відповідно   до   санітарно-гігієнічних   та  педагогічних  вимог, погоджується   радою   навчального   закладу   і    затверджується  директором.

Тижневий режим роботи навчального  закладу  затверджується  у розкладі навчальних занять.

Крім різних   форм   обов'язкових   навчальних   занять,    у навчальному закладі проводяться    індивідуальні,   групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим  розкладом  і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

3.13. Порядок розподілу класів на уроках з вивчення окремих предметів у навчальному закладі встановлюється відповідно до порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах згідно до нормативних документів Міністерства освіти України.

3.14. Індивідуалізація і диференціація навчання, вибір форм, методів та засобів навчання, індивідуальне навчання та екстернат у навчальному закладі здійснюється відповідно до Статуту про навчальний заклад, Положення про індивідуальну форму навчання у загальноосвітніх навчальних закладах,інших нормативних документів, що регулюють навчальний процес.

3.15. За утримання дітей у навчальному закладі з батьків, або осіб, які їх замінюють, стягується плата в порядку, встановленому кабінетом Міністрів України.

Встановлено знижки  плати за перебування дітей у навчальному закладі батькам учнів, які проживають у сім'ях, але харчуються та одягаються за рахунок держави – на 20 відсотків середньомісячного сукупного доходу на одного члена сім'ї за утримання одного вихованця у навчальному закладі.

3.16. Мережа класів у навчальному закладі формується на підставі нормативів їх наповнюваності (але не більше ніж 30 учнів в одному класі) та санітарно-гігієнічних умов для здійснення навчально-виховного процесу.

3.17. Зміст,  обсяг і характер  домашніх  завдань  з  кожного предмету   визначаються  вчителем  відповідно  до  педагогічних  і санітарно-гігієнічних   вимог   з    урахуванням    індивідуальних особливостей учнів.

3.18. У  навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до  діючої  системи  оцінювання досягнень у навчанні учнів (вихованців), ведеться тематичний облік знань.

Оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи здійснюється відповідно до нормативно-правових документів  МОН України.

Оцінки з поведінки у навчальному закладі не виставляються.

У документі   про   освіту   (табелі  успішності,  свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за  семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

У випускних 9 та 11 класах визначається середній бал, який записується у документі про освіту.

3.19. Результати    семестрового,    річного,    підсумкового оцінювання  доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

3.20. Порядок переведення і випуск учнів навчального  закладу визначається нормативними документами МОН України.

3.21. При  переведенні  учнів  з початкової до основної школи передусім  беруться  до  уваги  досягнення  у  навчанні  не  нижче середнього  рівня  з  української  мови,  читання,  математики.

3.22. Контроль  за відповідністю освітнього рівня учнів,  які закінчили певний ступень навчання,  вимогам  Державного  стандарту загальної   середньої  освіти  здійснюється  шляхом  їх  державної підсумкової атестації.  Порядок проведення державної  підсумкової атестації   визначається  нормативними документами МОН України.

3.23. Учням,   які   закінчили   певний  ступень  навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

-         по закінченні початкової школи - табель успішності;

-         по закінченні основної школи - свідоцтво про базову  загальну середню освіту;

-         по закінченні  навчального  закладу  -  атестат   про   повну загальну середню освіту.

3.24. За   успіхи   у   навчанні   для   учнів   (вихованців) встановлюються  форми  морального і матеріального заохочення  у межах виділених коштів.             

3.25. Вихованці навчального закладу відповідно до встановлених норм та матеріально-фінансового забезпечення закладу забезпечуються м'яким інвентарем, предметами особистої гігієни, а також підручниками, технічним та іншим навчальним приладдям, іграшками та іграми, матеріалами для розвитку індивідуальних творчих здібностей, гурткової роботи тощо.

Вихованці навчального закладу відповідно до встановлених норм забезпечуються одягом та взуттям.

Директор навчального закладу може вносити обґрунтовані корективи до норм і терміну носіння вихованцями одягу та взуття в межах асигнувань із урахуванням місцевих особливостей.

По закінченні навчального закладу вихованцям безоплатно видається комплект літнього одягу та взуття, яке було в їхньому користуванні під час навчання в закладі. За потреби, з урахуванням матеріального становища  родини, безоплатно може видаватися також комплект зимового одягу та взуття, що був у користуванні дитини під час навчання.

Вихованцям, які вибули зі школи-інтернату з інших причин, безплатно видається комплект одягу та взуття, що був у їхньому користуванні на момент вибуття.


I
V. Учасники навчально-виховного процесу

4.1. Учасниками       навчально-виховного      процесу      в школі-інтернаті є:

-         учні (вихованці);

-         керівники;

-         педагогічні працівники;

-         психологи, бібліотекарі;

-         інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал;

-         батьки або особи, які їх замінюють;

-         представники підприємств, установ, громадських організацій, фондів, асоціацій, які беруть участь у навчально-виховній роботі.

4.2. Права і обов'язки учнів  (вихованців),  педагогічних  та інших  працівників  визначаються  чинним  законодавством  та  цим Статутом.

         4.3. Учні мають право:

-          на вибір    форми    навчання,   факультативів,   спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

-          на користування  навчально-виробничою,    науковою, матеріально-технічною,  культурно-спортивною, оздоровчою базою навчального закладу;

-           на доступ до інформації з усіх галузей знань;  брати участь у різних    видах   науково-практичної   діяльності,   конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

-         брати участь  у  роботі  органів  громадського самоврядування навчального закладу;

-           брати участь  в  обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації   навчально-виховного    процесу,    дозвілля    учнів (вихованців);

-         брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

-         на захист  від  будь-яких  форм  експлуатації,  психічного  і фізичного  насилля,  що  порушують  права або принижують їх честь, гідність;

-         на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

          4.4. Учні зобов'язані:

-          оволодівати знаннями,   вміннями,   практичними    навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

-         дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

-         бережливо ставитись до державного,  громадського і особистого майна;

-         дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

-         брати посильну участь у різних видах трудової діяльності,  що не заборонені чинним законодавством;

-         дотримуватися правил особистої гігієни;

-         за згодою учнів та батьків або осіб, які їх заміняють, учні можуть залучатися до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до цього Статуту і правил внутрішнього розпорядку школи-інтернату з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.
         4.5. Педагогічними працівниками  навчального  закладу  можуть бути  особи  з високими моральними якостями,  які мають відповідну педагогічну  освіту,  належний  рівень   професійної   підготовки, здійснюють  педагогічну діяльність,  забезпечують результативність та якість своєї роботи,  фізичний та психічний стан здоров'я  яких
дозволяє виконувати професійні обов'язки.

         4.6. Призначення   на   посаду   та   звільнення   з   посади педагогічних  та  інших  працівників  й  інші  трудові   відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України "Про загальну середню  освіту" та  іншими  законодавчими актами.
          
4.7. Педагогічні працівники мають право на:

-         захист професійної честі, гідності;

-         самостійний вибір форм,  методів,  засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів (вихованців); участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

-         - проведення в установленому    порядку    науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

-         виявлення педагогічної ініціативи;

-         позачергову атестацію з метою отримання   відповідної категорії, педагогічного звання;

-         участь у  роботі органів   громадського   самоврядування навчального закладу;

-         підвищення кваліфікації, перепідготовку;

-         отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в  порядку визначеному законодавством України;

-         на матеріальне,  житлово-побутове та  соціальне  забезпечення відповідно до чинного законодавства;

-         користуватися подовженою оплачуваною відпусткою;

-         отримувати компенсації при втраті роботи в зв'язку із змінами  в організації роботи закладу освіти;

-         право на соціальне страхування  і соціальний захист при тимчасовій втраті працездатності,  інші пільги, передбачені чинним законодавством.

         Відволікання педагогічних    працівників    від     виконання професійних  обов'язків  не  допускається,  за  винятком випадків, передбачених законодавством України.

         4.8. Педагогічні працівники зобов'язані:

-         забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні  обов'язкових  державних вимог;

-         сприяти розвитку інтересів,  нахилів та здібностей  дітей,  а також  збереженню  їх  здоров'я,  здійснювати пропаганду здорового способу життя;

-         сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

-         настановленням і особистим прикладом утверджувати  повагу  до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

-         виховувати в учнів (вихованців)  повагу  до  батьків,  жінки, старших  за  віком,  народних  традицій  та  звичаїв,  духовних та культурних надбань народу України;

-          готувати учнів  до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру,  злагоди  між  усіма  народами,  етнічними,   національними, релігійними групами;

-         дотримуватися педагогічної етики,  моралі,  поважати гідність учнів;

-         захищати учнів від будь-яких форм  фізичного  або  психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

-           постійно підвищувати  свій  професійний  рівень,  педагогічну майстерність, загальну  і  політичну  культуру;  виконувати статут навчального  закладу,  правила  внутрішнього   розпорядку,   умови контракту чи трудового договору;

-          виконувати накази   і   розпорядження  керівника  навчального закладу, органів управління освітою;

-         брати участь у роботі педагогічної ради.

         4.9. У  навчальному закладі обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від  підпорядкування,  типів  і форм власності.  Атестація здійснюється,  як правило,  один раз на п'ять   років  відповідно  до  Типового  положення  про  атестацію педагогічних працівників.

         4.10. Педагогічні  працівники,  які  систематично   порушують статут,  правила  внутрішнього розпорядку навчального закладу,  не виконують  посадових  обов'язків,  умови   колективного   договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
         
4.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

-         обирати і  бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

-         звертатись до    органів    управління   освітою,   керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

-         брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного  процесу  та  зміцненні  матеріально-технічної бази навчального закладу;

-          на захист   законних   інтересів   своїх   дітей   в  органах громадського самоврядування навчального закладу та  у  відповідних державних, судових органах.

         Голова батьківської ради є членом педагогічної ради школи-інтернату з правом дорадчого голосу.

         Директор та члени адміністрації є членами батьківської ради з правом дорадчого голосу.

         Класний керівник є членом батьківського комітету класу з правом дорадчого голосу.

Засідання батьківської ради школи-інтернату та батьківських комітетів класів проводяться за їх рішенням та відповідно до плану роботи, але не рідше 1 разу на семестр.

Батьківська рада навчального закладу та батьківські комітети класів планують свою роботу на основі плану роботи закладу, рішень загальних батьківських зборів чи конференції, класних батьківських зборів і завдань, керуючись рекомендаціями директора навчального закладу, педагогічної ради, порадами класного керівника, учнівського самоврядування, громадськості.

         4.12. Батьки    та    особи,   які   їх   замінюють,   несуть відповідальність за здобуття  дітьми  повної  загальної  середньої освіти і зобов'язані:

-         забезпечувати умови для  здобуття  дитиною  повної  загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

-         постійно дбати про фізичне здоров'я,  психічний  стан  дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

-         поважати гідність дитини,  виховувати працелюбність,  почуття доброти,   милосердя,  шанобливе  ставлення  до  Вітчизни,  сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної  історії, культури, цінностей інших народів ;

-          розвивати в дітей усвідомлення гуманістичних цінностей та поваги до праці   учасників  навчально-виховного  процесу;

-         виховувати у дітей повагу до законів,  прав,  основних свобод людини;

-         нести повну відповідальність за життя, здоров'я та поведінку дітей за час перебування вихованців у сім'ях у вихідні, святкові та канікулярні дні та за дітей, які перебувають на утриманні навчального закладу, але за згодою адміністрації навчального закладу проживають  у сім'ях.

         4.13. Представники громадськості мають право:

-           обирати і   бути    обраними    до    органів    громадського самоврядування в навчальному закладі;

-         керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами  і  гуртками, секціями;

-         сприяти покращенню  матеріально-технічної  бази,  фінансовому забезпеченню навчального закладу;

-         проводити консультації для педагогічних працівників;

-         брати участь в організації навчально-виховного процесу.

         4.14. Представники громадськості зобов'язані:

-         дотримуватися статуту навчального закладу,

-         виконувати накази та розпорядження керівника навчального  закладу,  рішення  органів громадського  самоврядування, 

-         захищати  учнів  від  всіляких форм фізичного та психічного насильства,  пропагувати  здоровий  спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

 

 

                                                   V. Управління навчальним закладом

5.1. Управління   навчальним   закладом   здійснюється в межах повноважень  передбачених відповідними  нормативно-правовими актами,  його  засновником - Тиврівською районною радою, відділом освіти Тиврівської районної державної адміністрації (далі - орган управління освітою).

Безпосереднє керівництво навчальним  закладом  здійснює  його директор, який призначається і звільняється з посади наказом начальника відділу освіти Тиврівської районної державної адміністрації за погодженням з Тиврівською районною радою відповідно до чинного законодавства.

Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста  або  магістра,  стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Директор навчального закладу державної  та  комунальної  форм власності та його заступники призначаються і звільняються з посади органом управління освітою.    Призначення та  звільнення заступників  директора здійснюється  за  поданням   директора   з   дотриманням   чинного законодавства.

5.2. Вищим  органом  громадського  самоврядування навчального  закладу  освіти    є  загальні збори колективу,  що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

-         працівників навчального    закладу    -     зборами трудового колективу;

-         учнів навчального закладу другого-третього ступеня - класними зборами;

-         батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.

     Кожна категорія   обирає   однакову   кількість    делегатів.

Визначається така кількість делегатів: від працівників школи-інтернату – 2/3 від загальної кількості, учнів  та батьків і представників громадськості – пропорційно.

         Термін їх повноважень становить  1 рік.

         Загальні збори правочинні,  якщо в їхній роботі бере  участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій.

Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати   збори   мають   голова  ради навчального закладу,  учасники зборів, якщо за  це  висловилось  не  менше  третини  їх  загальної  кількості, директор навчального закладу, засновник.

         Загальні збори :

-          обирають раду навчального закладу,  її  голову,  встановлюють термін їх повноважень;

-          заслуховують звіт   директора   і   голови  ради  навчального закладу;

-     розглядають питання    навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;

- затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу,   розглядають  інші   найважливіші   напрями     діяльності навчального закладу;

- приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших
педагогічних працівників;

         5.3. У  період між загальними зборами  діє рада навчального закладу.

         5.3.1. Метою діяльності ради є:

-           сприяння демократизації   і  гуманізації  навчально-виховного процесу;

-           об'єднання зусиль  педагогічного  і  учнівського  колективів, батьків,  громадськості  щодо  розвитку  навчального  закладу   та удосконалення навчально-виховного процесу;

-           формування позитивного   іміджу   та   демократичного   стилю управління навчальним закладом;

-         розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

-         підвищення ролі громадськості у вирішенні питань,  пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.

5.3.2. Основними завданнями ради є:

-            підвищення ефективності    навчально-виховного    процесу   у взаємодії  з  сім'єю,  громадськістю,  державними  та   приватними інституціями;

-          визначення стратегічних    завдань,   пріоритетних   напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному    забезпеченню навчально-виховного процесу;

-         формування навичок здорового способу життя;

-          створення належного   педагогічного   клімату  в  навчальному закладі;

-         сприяння духовному,  фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними соціального досвіду;

-         підтримка громадських  ініціатив  щодо вдосконалення навчання та виховання учнів,  творчих пошуків і  дослідно-експериментальної роботи педагогів;

-           сприяння організації   дозвілля   та    оздоровлення    учнів (вихованців);

-         підтримка громадських  ініціатив щодо створення належних умов  удосконалення процесу навчання та виховання учнів;

-         ініціювання дій,  що сприяли б неухильному виконанню положень чинного  законодавства  щодо  обов'язковості  загальної  середньої освіти;

-         стимулювання морального  та  матеріального  заохочення  учнів (вихованців), сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

-         зміцнення партнерських    зв'язків    між    родинами   учнів (вихованців)  та  загальноосвітнім  навчальним  закладом  з  метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

5.3.3. До   ради   обираються  пропорційно  представники  від педагогічного  колективу,  учнів  (вихованців)   II-III   ступенів навчання,   батьків  і  громадськості.  Представництво  в  раді  й загальна   її   чисельність   визначаються   загальними    зборами школи-інтернату.

Рішення про  дострокове  припинення  роботи  члена   ради   з будь-яких   причин  приймається   виключно   загальними   зборами.

На чергових  виборах  склад  ради оновлюється не менше ніж на третину.

5.3.4. Рада навчального закладу діє на засадах:

-          пріоритету прав людини, гармонійного  поєднання інтересів
особи, суспільства, держави;

-         дотримання вимог законодавства України;

-         колегіальності ухвалення рішень;

-         добровільності і рівноправності членства;

-         гласності.

         Рада працює  за планом,  що затверджується загальними зборами (конференцією).

         Кількість засідань визначається їх доцільністю,  але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

         Засідання ради  може  скликатися  її головою або з ініціативи директора навчального  закладу,  власника  (засновника),  а  також членами ради.

         Рішення ради  приймається  простою   більшістю   голосів   за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

         У разі рівної кількості голосів вирішальним  є  голос  голови ради.

         Рішення ради,  що  не  суперечать  чинному  законодавству  та Статуту  навчального  закладу,  доводяться  в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу,  учнів (вихованців),  батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

         У разі незгоди адміністрації навчального закладу  з  рішенням ради  створюється  узгоджувальна  комісія,  яка  розглядає  спірне питання.

         До складу  комісії  входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

         5.3.5. Очолює   раду   навчального   закладу   голова,   який обирається із складу ради.

         Голова ради може бути членом педагогічної ради.

         Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

         Для вирішення  поточних  питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій   і зміст їх роботи визначаються радою.

         Члени ради мають право виносити на розгляд  усі  питання,  що стосуються    діяльності   навчального   закладу,   пов'язаної   з організацією навчально-виховного процесу,  проведенням  оздоровчих та культурно-масових заходів.

         5.3.6. Рада навчального закладу:

-         організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій);

-         вносить пропозиції  щодо  зміни типу,  статусу,  профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

-         спільно з  адміністрацією  розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

-          разом з   адміністрацією   здійснює  контроль  за  виконанням Статуту навчального закладу;

-         затверджує режим роботи навчального закладу;

-         сприяє формуванню   мережі   класів   навчального    закладу, обґрунтовуючи   її  доцільність  в  органах  виконавчої  влади  та місцевого самоврядування;

-         приймає рішення    спільно    з    педагогічною   радою   про представлення  до  нагородження  випускників  навчального  закладу золотою  медаллю  "За  високі  досягнення  у навчанні" або срібною медаллю  "За  досягнення  у  навчанні"   та   нагородження   учнів похвальними   листами   "За   високі  досягнення  у  навчанні"  та похвальними грамотами "За особливі досягнення у вивченні  окремих предметів";

-           разом із  педагогічною  радою  визначає  доцільність   вибору навчальних   предметів   варіативної  частини  робочих  навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

-         погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

-         заслуховує звіт  голови  ради,  інформацію  директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

-           бере участь  у  засіданнях  атестаційної  комісії   з   метою обговорення   питань   про  присвоєння  кваліфікаційних  категорій вчителям;

-           виносить на   розгляд   педагогічної   ради  пропозиції  щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями);

-         виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

-         вносить на  розгляд  педагогічної ради та відповідного органу управління освітою  пропозиції  щодо  морального  і  матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

-         - ініціює розгляд  кадрових  питань  та  бере   участь   у   їх вирішенні;

-         сприяє створенню та  діяльності  центрів  дозвілля,  а  також залучає громадськість,  батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками,  іншими видами позакласної та позашкільної роботи,  до  проведення  оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями (вихованцями);

-         розподіляє і  контролює  кошти фонду загального обов'язкового навчання,  приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням (вихованцям);

-         розглядає питання родинного виховання;

-          бере участь за згодою батьків або осіб,  які їх замінюють,  в обстеженні  житлово-побутових  умов  учнів,  які   перебувають   в несприятливих соціально-економічних умовах;

-         сприяє педагогічній освіті батьків;

-           сприяє поповненню    бібліотечного    фонду   та   передплаті періодичних видань;

-         розглядає питання  здобуття  обов'язкової загальної середньої освіти учнями (вихованцями);

-         організовує громадський  контроль  за  харчуванням і медичним  обслуговуванням учнів (вихованців);

-         розглядає звернення  учасників  навчально-виховного процесу з  питань роботи навчального закладу;

-         вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

-         може створювати  постійні  або  тимчасові  комісії  з окремих  напрямів роботи.

         Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

    5.4. При навчальному закладі  за  рішенням  загальних  зборів може  створюватися  і  діяти  піклувальна  рада.

5.5. Метою   діяльності   піклувальної  ради  є  забезпечення доступності  загальної  середньої  освіти   для   всіх   громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

         5.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

-         сприяння виконанню  законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;

-         співпраця з   органами   виконавчої   влади,   організаціями, підприємствами,  установами,   навчальними   закладами,   окремими громадянами,  спрямована  на  поліпшення умов навчання і виховання учнів (вихованців) у навчальному закладі;

-         зміцнення навчально-виробничої,  наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної, та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

-          організація змістовного  дозвілля   та   оздоровлення   учнів (вихованців), педагогічних працівників;

-         вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов'язкового навчання;

-         запобігання дитячій бездоглядності;

-         сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;

-         стимулювання творчої праці педагогічних працівників та  учнів (вихованців);

-         всебічне зміцнення зв'язків між родинами  учнів  (вихованців) та навчальним закладом.

5.5.2. Піклувальна  рада  формується  у  складі  9  осіб  з представників  місцевих  органів  виконавчої  влади,  підприємств, установ,  організацій,  навчальних закладів,  окремих громадян,  у тому числі іноземних.

         Члени піклувальної   ради   обираються  на  загальних  зборах навчального  закладу  шляхом  голосування   простою більшістю голосів.

         Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

         Не допускається   втручання   членів   піклувальної   ради  в навчально-виховний процес (відвідування  уроків  тощо)  без  згоди керівника загальноосвітнього навчального закладу.

         У випадках,  коли хтось із членів піклувальної ради  вибуває, на  загальних  зборах  (конференції) на його місце обирається інша особа.

         5.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:

-         пріоритету прав   людини,  гармонійного  поєднання  інтересів особи, суспільства, держави;

-         дотримання вимог законодавства України;

-         самоврядування;

-         колегіальності ухвалення рішень;

-         добровільності і рівноправності членства;

-         гласності.

         Робота піклувальної  ради  планується   довільно.   Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік.

         Позачергові засідання  можуть  проводитись  також  на  вимогу третини і більше її членів.

         Засідання піклувальної  ради  є  правомочним,  якщо  на ньому присутні не менше двох третин її членів.

          Рішення піклувальної   ради   приймається  простою  більшістю голосів.

          Піклувальна рада  інформує  про  свою  діяльність у доступній формі на зборах,  у засобах масової інформації,  через  спеціальні стенди тощо.

          Рішення піклувальної ради в  7-денний  термін  доводяться  до відома колективу загальноосвітнього навчального закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами   піклувальної ради.

5.5.4. Очолює  піклувальну  раду  голова,  який    обирається шляхом     голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також  обираються  заступник та секретар.

         Голова піклувальної ради:

-          скликає і координує роботу піклувальної ради;

-          готує і проводить засідання,  затверджує рішення піклувальної ради;

-          визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

-         представляє піклувальну раду в  установах,  підприємствах  та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

         Голова піклувальної   ради   має   право   делегувати    свої повноваження членам піклувальної ради.

         5.5.5. Піклувальна рада має право:

-           вносити на  розгляд  органів  виконавчої   влади,   керівника загальноосвітнього    навчального   закладу,   загальних   зборів пропозиції  щодо  зміцнення  матеріально-технічної, навчально-виробничої,        наукової,       культурно-спортивної, корекційно-відновної  та  лікувально-оздоровчої  бази  навчального закладу;

-         залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;

  вживати заходи    до    зміцнення   матеріально-технічної   і навчально-методичної бази навчального закладу;

-         стимулювати творчої  праці  педагогічних  працівників,  учнів (вихованців);

-           брати участь  у  розгляді  звернень  громадян  з  питань,  що стосуються  роботи  навчального  закладу,  з  метою  сприяння   їх вирішенню у встановленому порядку;

-         створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники  громадськості,  педагогічного колективу,  батьки або особи,  які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

         5.6. Директор школи-інтернату:

-           здійснює керівництво  педагогічним   колективом,   забезпечує раціональний  добір і розстановку кадрів,  створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

-         організовує навчально-виховний процес;

   забезпечує контроль  за  виконанням   навчальних   планів   і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

-         відповідає за  якість  і  ефективність  роботи  педагогічного колективу;

-         створює необхідні умови для участі  учнів  у  позакласній  та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

-         забезпечує дотримання      вимог      охорони      дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

-         підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи  навчання  та виховання,  заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

-          забезпечує права   учнів   (вихованців)   на  захист  їх  від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

-           призначає класних    керівників,    завідуючих    навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

-         контролює організацію  харчування  і медичного обслуговування учнів;

-          здійснює контроль  за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових   медичних   оглядів   і   несе    за    це відповідальність;

-         розпоряджається в установленому  порядку  шкільним  майном  і коштами;

-         видає у межах своєї компетенції  накази  та  розпорядження  і контролює їх виконання;

-          за погодженням із профспілковим комітетом затверджує  правила внутрішнього    розпорядку,    посадові    обов'язки   працівників навчального закладу;

-          створює умови    для    творчого    зростання    педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

-         несе відповідальність  за  свою  діяльність   перед   учнями, батьками,   педагогічними   працівниками   та  загальними  зборами (конференцією),   засновником,   місцевими   органами    державної виконавчої влади тощо.

5.7. Обсяг  педагогічного  навантаження вчителів визначається на  підставі законодавства  директором  навчального   закладу   і затверджується органом управління освітою.

         Обсяг педагогічного навантаження може бути    менше тарифної-ставки  (посадового  окладу)  лише  за  письмовою  згодою педагогічного працівника.

         Перерозподіл педагогічного навантаження протягом  навчального року  допускається  лише  у  разі  зміни кількості годин з окремих предметів,  що передбачається робочим навчальним  планом,  або за письмовою згодою педагогічного працівника з   дотриманням законодавства про працю.

 5.8. У  навчальному закладі  створюється   постійно   діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада.

          Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.
         
5.9. Педагогічна рада розглядає питання:

-         удосконалення і методичного забезпечення  навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;

-         переведення учнів до наступних класів і  їх  випуску,  видачі документів   про   відповідний   рівень  освіти,  нагородження  за досягнення у навчанні;

-         підвищення кваліфікації  педагогічних  працівників,  розвитку їхньої  творчої  ініціативи,  впровадження  у   навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

-         морального та матеріального заохочення учнів (вихованців)  та працівників навчального закладу.

         5.10. Робота педагогічної ради планується в  довільній  формі відповідно  до  потреб  навчального  закладу.  Кількість  засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю,  але не  може  бути менше чотирьох разів на рік.

         Члени педагогічної ради мають право виносити  на  її  розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

 5.11. У  навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

 

VI. Матеріально-технічна база

6.1. Майно навчального закладу становить основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у окремому балансі навчального закладу.

6.2. Майно навчального закладу належить до спільної власності територіальної громад сіл, селищ, міста Тиврівського району і закріплюється за ним Засновником на праві оперативного управління.

Реалізуючи право оперативного управління навчальний заклад володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним Засновником для здійснення некомерційної господарської діяльності з обмеженням правомочності розпорядження окремими видами майна, вчиняючи щодо нього дії, що не суперечать чинному законодавству України, рішенням Засновника, цьому Статуту.

Засновник здійснює контроль за використанням і збереженням переданого в оперативне управління майна безпосередньо або через уповноважений ним орган і має право вилучати у навчального закладу надлишкове майно, що не використовується, та майно, що використовується ним не за призначенням.

На зазначене майно не може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів навчального закладу.

6.3. Відчуження, списання, передача в оренду майнових об’єктів, що належать навчальному закладу праві оперативного управління та є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста Тиврівського району, здійснюється у порядку, встановленому рішеннями Засновника.

6.4. Директор навчального закладу несе персональну відповідальність за невжиття заходів щодо збереження закріпленого за навчальним закладом майна.

Збитки,  завдані  навчальному закладу  внаслідок  порушення його майнових прав іншими юридичними та  фізичними  особами,  відшкодовуються  відповідно  до   чинного
законодавства.
         
6.5. Для   забезпечення   навчально-виховного   процесу  база  навчального   закладу   складається   із   навчальних   кабінетів, майстерень  а також  спортивного,  тренажерного, актового  залів,   бібліотеки, архіву,  медичного кабінету,   комп'ютерного кабінету,   їдальні, приміщення    для інженерно-технічного  та навчально-допоміжного персоналу,  спальних корпусів тощо.

         6.6. Відповідно до рішення Тиврівської районної ради навчальний заклад  має  земельну ділянку,  де  розміщуються  спортивні  майданчики, навчально-дослідна ділянка,  зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

 Навчальний заклад відповідно  до  чинного  законодавства користується   землею,   іншими   природними   ресурсами   і  несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

         6.7. Навчальний заклад для   проживання  учнів  має  гуртожитки.

VII. Фінансово-господарська діяльність

         7.1. Фінансово-господарська  діяльність  навчального  закладу здійснюється на основі його кошторису.

         7.2. Джерелами формування кошторису навчального закладу є:

-         кошти засновника;

-         кошти державного, місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних  стандартів освіти;

-         кошти, отримані за надання платних послуг;

-          доходи від реалізації продукції  навчально-виробничих  майстерень, навчально-дослідних  ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду  приміщень, споруд, обладнання;

-         можуть бути  благодійні внески юридичних і фізичних осіб.
         
7.3. У навчальному  закладі може   створюватися  фонд  загального обов'язкового   навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів засновників та бюджету в  розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання,  а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

         Кошти фонду загального обов'язкового навчання зберігаються на рахунку навчального закладу в установі банку і  витрачаються відповідно до кошторису,  що затверджується директором навчального закладу.

         Облік і  використання  коштів  фонду загального обов'язкового навчання здійснюються  згідно  з  наказом директора,  що  видається  на  підставі  рішення  ради навчального закладу, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.

         Контроль за правильним використанням коштів фонду  загального обов'язкового  навчання  здійснюють  органи  виконавчої  влади або органи місцевого самоврядування, органи управління освітою.

         7.4. Навчальний заклад має  право  на  придбання  та  оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси,  користуватися послугами  будь-якого  підприємства,  установи,  організації   або фізичної особи,  фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

7.5. Порядок   діловодства   і   бухгалтерського   обліку   в навчальному     закладі     визначається     законодавством     та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших  центральних  органів виконавчої влади,  яким підпорядковані навчальні заклади. 

За рішенням засновника закладу  бухгалтерський облік   може   здійснювати  самостійно  або  через  централізовану бухгалтерію відділу освіти Тиврівської РДА.

7.6. Звітність про діяльність навчального закладу встановлюється відповідно до законодавства.

7.7. Кошти, активи, отримані доходи (прибутки або їх частини) закладу не підлягають розподілу серед засновників (учасників), членів, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

 

VIII. Міжнародне співробітництво

         8.1. Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної  та   соціально-культурної   бази,   власних надходжень  має право   проводити   міжнародний  учнівський  та педагогічний обмін у рамках   освітніх   програм,   проектів, встановлювати   відповідно   до   законодавства  прямі  зв'язки  з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.
         
8.2. Навчальний заклад має  право  відповідно  до   чинного законодавства  укладати   угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами,  підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.


IX. Контроль за діяльністю навчального закладу

         9.1. Державний  контроль  за  діяльністю  навчального закладу здійснюється з  метою  забезпечення  реалізації  єдиної  державної політики в сфері загальної середньої освіти.
         9.2. Державний  контроль  здійснюють  Міністерство  освіти  і науки України, Державна інспекція навчальних закладів,  засновник та відділ освіти Тиврівської районної державної адміністрації.

         9.3. Основною   формою   державного  контролю  за  діяльністю навчального закладу є атестація,  що проводиться не  рідше  одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

         9.4. У   період   між   атестацією   проводяться    перевірки (інспектування)  навчального  закладу з питань,  пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст,  види  і  періодичність  цих перевірок   визначаються   залежно  від  стану  навчально-виховної роботи,  але не частіше 1-2 разів на рік.  Перевірки з питань,  не пов'язаних   з  навчально-виховною  діяльністю,  проводяться  його засновником (власником) відповідно до законодавства.

 

X. Внесення змін та доповнень до Статуту

10.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться при змінах чинного законодавства України або за рішенням Засновника.

10.2. Зміни та доповнення до цього Статуту здійснюються згідно вимог чинного законодавства України.

10.3. Зміни та доповнення до цього Статуту набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації.

 

                         XI. Реорганізація або ліквідація навчального закладу

11.1. Припинення діяльності навчального закладу здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законом України - за рішенням суду.

В разі реорганізації чи ліквідації закладу активи закладу передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, або зараховуються до доходу бюджету.

11.2. У разі реорганізації навчального закладу вся сукупність його прав та обов'язків переходить до його правонаступників.

11.3. Ліквідація навчального закладу здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або за рішенням суду.

11.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред'явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня публікації рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію навчального закладу.

11.5. Працівникам навчального закладу, які звільняються у зв'язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

11.6. Навчальний заклад є таким, що припинив свою діяльність, з моменту проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

ХІI. Заключні положення

12.1. Питання, не врегульовані цим Статутом, регулюються відповідними положеннями чинного законодавства.


          Голова районної ради                                                                Я. Й. Красовський

 

 

Звіт директора за 2016-2017 рр.

 

1. Загальні відомості про навчальний заклад

·         повна назва навчального закладу – Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ст смт Сутиски Тиврівський район Вінницької області

·         форма власності -  майно навчального закладу є об'єктом права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Тиврівського району

·          юридична адреса навчального закладу - 23320 Вінницька область Тиврівський район смт Сутиски вул. Соборна, 21 . Тел. (04355)-28-3-73.

·         мова виховання та навчання - українська

·         кількість класів, місць за проектом - 11 класів, 250 учнів

 

·         кількість учнів у навчальному закладі:

Загальноосвітня школа

Усього у навчальному закладі

Початкова школа

Основна школа

Старша школа

1–4 класи

5–7 класи

8–11 (12) класи

1–11 (12) класи

К-сть класів

К-сть учнів

К-сть класів

К-сть учнів

К-сть класів

К-сть учнів

4

57

3

38

4

43

Усього класів школи: 11

Усього класів: 11

Усього учнів школи: 138

Усього учнів: 138

Середня наповнюваність: 12,5

Середня наповнюваність: 12,5

 

 

·         рух учнів протягом навчального року:

Класи

1

2

3

4

Усього

5

6

7

8

9

Усього

10

11

12

Усього

Разом

Кількість класів на паралелі

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

0

2

11

Кількість учнів на початок нового навчального року

12

13

15

17

57

13

12

13

12

16

66

7

13

0

20

143

Прибуло учнів

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

1

0

2

3

Вибуло учнів

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

3

1

4

0

5

8

Кількість учнів на кінець навчального року

12

13

15

17

57

13

12

13

11

15

64

7

10

0

17

138

 

·         режим роботи навчального закладу – п´ятиденний. Тривалість уроків: в 1 класі – 35 хвилин, в 2-4 класах – 40 хвилин, в 5-11 класах – 45 хвилин. Тривалість перерв – 10 хвилин, великі перерви – 20 хвилин (після другого та третього уроків). Навчання проводиться в одну зміну. Після уроків проводиться самопідготовка. Розподіл навчального часу, передбаченого на додаткове опрацювання навчальних дисциплін у другій половині дня – години  самопідготовки (визначена ДСанПіН 5.5.2.008-01):

№пп

Класи

Кількість часу

1.

1 клас

0 год.

2.

2 клас

45 хв.

3.

3 клас

1 год. 10 хв.

4.

4 клас

1 год. 30 хв.

5.

5-6 класи

2,5 год.

6.

7-9 класи

3 год.

7.

10-11 класи

4 год.

    Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – Днем знань – і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули: осінні , зимові , весняні .

2. Матеріально-технічна  база навчального закладу

 

            Приміщення  закладу в задовільному стані. Територія впорядкована.

Протягом 2016 – 2017 н.р. було закуплено відповідні електроінструменти для проведення робіт, а саме : бензокоса, бензопила, рубанок, болгарка, електродрель. Закуплено частину лав до актової зали. Закуплено та встановлено жалюзі в початкових класах. Придбано основні опори для лав, які будуть встановлені на території школи.

Зроблено поточний ремонт спальних приміщень. Поновлено частину інформаційних стендів.

 Планується облаштування доріжки до їдальні, ремонт внутрішніх туалетів, встановлення громовідводів.

 

3. Кадрове забезпечення навчального закладу

Штатний розпис закладу на 2017 рік

1.Всього ставок за штатним розписом  -  92,04

2.Фактично заповнених ставок  - 90,04

3.Кількість вакансій -  2 (лікар, водій)

4.Працює за сумісництвом  - немає.

5.Працює пенсіонерів - 9

6.Працює на неповну ставку-2

 

кількісний склад працівників

Усього педагогічних працівників

 

З них:

 

·         учителів та вихователів

36

·         практичних психологів

1

·         педагогів-організаторів

1

·         соціальних педагогів

1

Усього обслуговувального персоналу

41

 

Наша школа повністю забезпечена кваліфікованими кадрами. Всього – 39 педагогів; із них:

            якісний склад педагогічного колективу

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Кваліфікаційні категорії та педагогічні звання

молодший спеціаліст

бакалавр

спеціаліст

магістр

спеціаліст

спеціаліст другої категорії

спеціаліст першої категорії

спеціаліст вищої категорії

старший учитель

учитель-методист

вихователь-методист

практичний психолог — методист

педагог-організатор — методист

Кількість педагогічних працівників

 

 

8

 

1

1

13

16

1

1

1

 

1

 

 

 

 

Педагогічний стаж працівників

до 3 років

понад 3 роки

понад 10 років

понад 20 років

понад 30 років

понад 40 років

понад 50 років

Кількість педагогічних працівників

3

1

17

12

6

 

 

 

 

 

 

Вік педагогічних працівників

до 30 років

31–40 років

41–50 років

51–55 років

Більше 55 років

Кількість педагогічних працівників

3

10

19

3

4

 

В 2016-2017 н.р.  курсову перепідготовку пройшли 9 педагогів.  

 

        Директор школи – Жовмір Андрій Олегович, освіта вища, стаж педагогічної роботи – 18 років, на даній посаді – 14 років .

        Заступник директора з НВР – Ольшевська Тетяна Миколаївна, освіта вища, стаж педагогічної роботи – 30 років, на даній посаді – 16 років.

        Заступник директора з ВР – Сапітура Людмила Михайлівна, освіта вища, стаж педагогічної роботи – 29 років, на даній посаді – 15 років.

 

4. Медичне обслуговування учнів у навчальному закладі

·         ПРІОРІТЕТНІ НАПРЯМКИ  РОБОТИ

Основними напрямками роботи медичної служби в школі є

1. Профілактична робота – проведення амбулаторного прийому та надання першої невідкладної допомоги.

2. Проведення медичних оглядів та контроль за організацією фізичного виховання.

3. Контроль за санепідеміологічним режимом в школі, гігієнічними умовами навчання й виховання дітей.

4. Контроль якості продуктів харчування в їдальні.

5. Контроль за станом здоров'я  та фізичним розвитком дітей – здійснюється при первинному обстеженні, дається оцінка стану здоров'я, фізичного розвитку, вирішуються питання про групи здоров'я.

6. Профілактика захворювань та оздоровлення учнів.

 

·         СПІВПРАЦЯ З ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ МЕДИЧНИМИ УСТАНОВАМИ

            Наша школа співпрацює з такими лікарнями як Сутисківська ЛЗПСМ та Тиврівською районною лікарнею. Щорічно  проводяться  медогляди  учнів на базі школи або в Сутисківській лікарні, по результатах медичних оглядів діти з виявленими хворобами направляються  на дообстеження та лікування у Вінницьку обласну дитячу лікарню. Ліки учні приймають в медпункті школи за призначенням лікаря.  Імунізація учнів проводиться  згідно плану профілактичних щеплень, керуючись  наказом МОЗ України № 26 від 31.10.2000 року в Сутисківській ЛЗПСМ . Профілактичним щепленням приділяється велика увага. Перед тим як зробити щеплення, медсестра школи  бере дозвіл та заяву від батьків на щеплення. Перед щепленням  учнів оглядає лікар і тим дітям, яким дозволено робити щеплення, в маніпуляційному кабінеті робиться щеплення. А також  з  метою ранньої діагностики туберкульозу всім школярам один раз на рік проводиться реакція Манту. Всіх учнів з позитивною реакцією Манту, в яких відмічається збільшення туберкулінових проб, учнів з віражем туб.проб, контактних  по туберкульозу направляємо на консультацію до фтизіатра в Тиврівську району лікарню або в Вінницький протитуберкульозний диспансер. Учні отримують по призначенню фтизіатра профілактичне лікування. На кожного учня, який отримує лікування, заводиться процедурний лист. Учні проходять лікування в медичному кабінеті школи. Після закінчення лікування  лист підклеюється в форму №26. 

 

·         МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ УЧНІВ

            Перед медичними оглядами медичний персонал проводить антропометрію (виміряють зріст та вагу) усіх учнів,  після чого заносять усі дані про дитину в форми №086-1/0  №086-2/0 та карту профілактичного огляду школяра. Потім, згідно даних медичного огляду,  дані про виявлені хвороби заносяться в диспансерний журнал, а потім по хворобі можуть направлятися в оздоровчі заклади – санаторії. По медичних оглядах всі учні розподілені для занять фізичного виховання на групи: основну, підготовчу,  спеціальну. Всім дітям 1 - 11 класів проводиться проба Руфьє, де визначається  рівень функціонального резерву, з урахуванням п’яти градацій (високий, добрий, середній, задовільний, низький). На початку навчального року видається наказ по школі, а також в класні журнали вклеюються листи здоров'я, в яких вписуються списки учнів, що займаються в підготовчій та спеціальній групах по фізичному вихованню.

 

·         СИСТЕМА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ'Я УЧНІВ та ОЗДОРОВЧО ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА

            Здоров’я – це гармонійна єдність фізичного, психічного та соціального благополуччя людини. Його відтворення можливе лише за умови цілеспрямованих об’єднаних зусиль медицини, освіти, кожного учня та його сім’ї. Для сучасної освіти однією з найактуальніших і гострих проблем постає збереження й зміцнення здоров’я учнів та формування в них позитивної мотивації на здоровий спосіб життя.

            Ми прагнемо, щоб дитина навчилася цінувати своє здоров’я, намагалася зберегти його. Складовими здорового способу життя є усвідомлення цінності здоров’я, відсутність шкідливих звичок, доступ до раціонального харчування. Тому наш навчальний заклад в першу чергу   стежить  за здоровим харчуванням дітей, адже здорова їжа - це здорова дитина. При складанні норм харчування для дітей шкільна медична служба враховує, щоб їжа дітей мала відносно більшу енергетичну цінність, оскільки на кожен кілограм маси тіла дитині потрібна більша кількість енергії, ніж дорослій людині. Адже організм, що росте,  потребує щодня чотириразового харчування. Добовий раціон ми розподіляємо так: сніданок – 20%, другий сніданок – 10%, обід – 50%, вечеря – 20%  добової кількості їжі.   Визначаючи норми харчування і складаючи раціон харчування, враховуємо вік дитини, енергетичну цінність продуктів, їхні смакові якості та інше. Тільки таке точне врахування складу, якості і кількості поживних речовин в продуктах харчування забезпечує покриття всіх енергетичних витрат організму, що росте. Також в нашій школі проводиться С- вітамінізація для 1-4 класів щоденно. На уроках вчителі проводять фізкультхвилинки,  в них входять вправи, як для рухового апарату так і розминка для очей. В школі також проводиться  пропаганда здорового способу життя (читаються бесіди, лекції, вивішуються санбюлетні на стендах школи ).

 

·         ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

Санітарно-просвітня робота проводиться серед учнів, батьків, вчителів та технічного  персоналу школи згідно річного плану роботи. Тематика лекцій різноманітна: „Режим дня школяра”, „Гігієна школярів”, „Профілактика карієсу зубів у дітей”, „Бережи здоров'я і честь змолоду”, „Грип і його профілактика”, „Профілактика гострих кишкових інфекцій”, „СНІД – проблеми та шляхи його вирішення”, „Про шкідливість куріння”, „Профілактика дифтерії”, „Профілактика  вірусного гепатиту”, „Профілактика туберкульозу – ОБЕРЕЖНО ТУБЕРКУЛЬОЗ ”, „Хвороби брудних рук”, „Профілактика гельмінтів”, Профілактика травматизму”, „Значення профілактичних щеплень”, „Правильна посадка за партою”, „Алкоголь і нікотин вороги для вашого здоров'я”.

В школі також працює психолог, який приділяє увагу учням та їх батькам. На педагогічних радах школи медична сестра школи Самойлова Т.В. доповідає про результати поглибленого огляду учнів. На батьківських зборах проводяться бесіди на теми: „Режим дня і відпочинку”, „Гігієнічне виховання в сім'ї  та школі”, „Профілактика захворювань серед дітей” .  

 

5.ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ УЧНІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

·         НАЗВИ ОРГАНІЗАЦІЙ,ЩО ПОСТАЧАЄ ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ

-          ПП КОВТУН,

-           ПП ВЕЛИКА,

-          ВІНПРОДТРЕЙД.

-           

·         НАЯВНІСТЬ І РОБОЧИЙ СТАН ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТА ХОЛОДИЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ

 Школа забезпечена усім необхідним холодильним обладнанням:

-          Дві морозильні камери для м'ясних та рибних продуктів.

-          Одна велика камера для охолодження продуктів.

-          Два маленьких холодильника – один для збереження проб, інший -  для щоденного зберігання різних харчових продуктів.

 

·         КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХАРЧОБЛОКУ  ( КІЛЬКІСНИЙ ТА ЯКІСНИЙ СКЛАД )

      Персоналом їдальні є: шеф-кухар - 1, кухарки – 2 чол, працівники кухні – 4 чол., комірник продовольчої комори - 1.

Працівники харчоблоку пройшли навчання з технології приготування їжі та санепідрежиму,  а також мають відповідну освіту для своїх посад.  Медична сестра стежить за вчасним проходженням медичного огляду працівниками харчоблоку та проходженням Санітарного мінімуму в районній СЕС.

 

·         КІЛЬКІСТЬ РАЗІВ ХАРЧУВАННЯ

В школі-інтернаті   4-х разове харчування (сніданок , полуденок, обід, вечеря ), яке відповідає усім нормам харчування по вікових  групах(1 група-6-10 років,2 група 10-13 років,3 група-13 і старше).

 

 

·         ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХАРЧУВАННЯМ  УЧНІВ ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ

115 дітей  відносяться до пільгових категорій. До них входять: діти- сироти; діти позбавлені батьківської опіки; діти з малозабезпечених сімей.

23  учні не належать до пільгових категорій, вартість їхнього харчування частково оплачують батьки згідно чинного законодавства , з них 1 учень школи не харчується у зв'язку  з необхідністю дієтичного харчування в домашніх умовах, 2 учні не харчуються в зв'язку з переведенням на індивідуальну форму навчання.

Тому можна зазначити,  що усі учні, які відносяться до пільгових категорій, харчуються в нашій школі в повному обсязі.

 

·         НАЯВНІСТЬ ПРИПИСІВ САНІТАРНО –ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ, ВИКОНАННЯ ЦИХ ПРИПИСІВ

У цьому навчальному році з санепідеміологічної служби нам не надходило жодного припису.

  В своїй роботі по дотриманню санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів  керуємось такими наказами МОЗ, УОЗ:

      - №1591- «Про затвердження норм харчування у навчальних  та оздоровчих закладах»;

- №288 - сан-епід режим;

- №38 – організація та проведення проти педикульозних заходів;

- №60 – СНІД по Вінницькій обл.;

- №448 – „організація медичної допомоги та догляду за ВІЛ- інфікованими дітьми у дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів”.

А  також багато інших:  №444, №23, №1095, №1096, №682, №149, №215 та інші.

 

 

 

6. Навчально-виховна робота в навчальному закладі

Успішне виконання завдань розвитку національної освіти значною мірою залежить від напо­легливої праці організаторів методичної роботи.

Методична робота це систематична, колективна та індивідуальна діяльність педагогічних працівників, спрямована на вдосконалення їхньої кваліфікації та професійної майстерності. Вона вимагає постійної уваги і копіткої, безперервної роботи педагогів, бо саме її результати можуть значно підвищити рівень освіти.

Шкільний  методичний  кабінет виконує такі завдання:
– забезпечення інформаційної підтримки діяльності структурних підрозділів методичної роботи ;
– створення банку даних програмно-методичної, нормативно-правової, науково-технічної інформації;
– надання навчально-методичних консультацій педрацівникам;
– координація колективних форм і методів роботи та самоосвіти, спрямованих на підвищення педагогічної майстерності та вдосконалення фахової підготовки вчителів;
– задоволення запитів, потреб учителів в інформації професійно-особистісної орієнтації;
– організація системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, упровадження досягнень кращого педагогічного досвіду та інноваційних технологій.

Першочергове завдання адміністрації школи-інтернату  – консолідувати зусилля на створенні моделі неперервної освіти педагогів, що є органічним компонентом процесу вдосконалення навчально-виховного процесу.

          При навчанні педагогів використовуються  різноманітні форми, методи, підходи, засоби, технології.
Серед них:
– консультування (індивідуальне і групове);
– проективне або програмне навчання;
– проблемно-ситуативне навчання;
– активно-ігрові методи;
– навчання у формі практикуму;
– навчання у формі дослідницької роботи;
– науково-практичні прес-конференції;
– проблемні семінари;
– самоосвіта вчителя.
           Чільне місце у підвищенні фахового рівня, майстерності вчителя займає робота над індивідуальною методичною, педагогічною, психологічною темою. Ця тема не може бути кимось запропонована, вона  випливає з професійного інтересу вчителя.

Одним з обов’язків педагогічних працівників є постійне підвищення свого професійного рівня, педагогічної майстерності, а також загальної культури. Цьому в значній мірі сприяє організація методичної роботи з учителями. Однією з найпоширеніших форм цієї роботи є методичні асоціації вчителів, які створюються за наявності не менше п’яти педагогів, що викладають споріднені предмети.

Основні завдання методичних асоціацій:

 1. Підвищення науково – педагогічного за загальнокультурного рівня вчителів, їх психолого – педагогічної майстерності.
 2. Формування в педагогів готовності до творчості, самоосвіти та саморозвитку, приведення фахової та методичної компетенції вчителів до рівня сучасних умов.
 3. Системний характер всієї діяльності з підвищення професійної майстерності на основі діагностичного підходу.
 4. Підвищення активності педагогів у створенні авторських програм, методичних розробок, дидактичних посібників, методичних рекомендацій тощо.
 5. Зниження педагогічних труднощів. Діагностика труднощів у процесі навчально – виховної роботи.
 6. Запровадження в практику роботи школи рекомендацій науки, позитивного педагогічного досвіду. Поєднання сучасних інтегрованих, інтерактивних, найперспективніших освітніх технологій.
 7. Поглиблене оволодіння інструктивно – методичними та нормативними документами органів освіти.
 8. Створення цілісної системи методичної роботи, яка ґрунтується на досягненнях науки, позитивному досвіді і конкретному аналізі утруднень учителів; спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності, виховання і розвиток конкретних учнів і класів.

У школі-інтернаті  працює чотири методичних асоціації, які спрямовують свою роботу на вивчення нових педагогічних технологій з метою подальшого їх використання в практичній діяльності.

Досвід роботи по використанню окремих інноваційних технологій на уроках природничо-математичного, суспільно-гуманітарного циклу, в початковій школі та в роботі класних керівників та вихователів:

-          Вчителі природничо-математичного  циклу працюють над впровадженням у навчально-виховний процес  інформаційно-комунікаційних технологій (електронні навчальні посібники, використання мультимедіа, тестування на комп’ютерах, створення або використання готових презентацій тощо), що значно підвищує ефективність навчання, формує у школярів образні уявлення, а на їх основі – наукові поняття.

-          Вчителі суспільно-гуманітарного  циклу працюють над вивченням і впровадженням інтерактивних технологій. Вони вважають, що ці технології дозволяють учням аналізувати навчальну інформацію, творчо підходити до засвоєння навчального матеріалу й тому зробити засвоєння знань більш доступним; навчитись формувати власну думку, правильно її висловлювати, доводити власну точку зору, аргументувати й дискутувати; навчитись слухати іншу людину, поважати альтернативну думку; моделювати різні соціальні ситуації, збагачувати власний соціальний досвід через включення в різні життєві ситуації і переживати їх.

-          Методична асоціація вчителів початкових класів  застосовує  нестандартні уроки (уроки-ігри, уроки-подорожі, уроки-казки, уроки-спостереження, уроки-екскурсії), інтерактивні методи навчання («Мозковий штурм», «Мікрофон», «Навчаючи – вчуся», «Обери позицію», «Акваріум» тощо).  З метою впровадження оновлених програм початкової школи широко використовується метод інтеграції. На своїх уроках вчителі-початківці створюють атмосферу довіри, взаєморозуміння, що сприяє розвиткові мислення, уяви, уваги, пам’яті, мовлення дітей, формуванню творчої особистості.

-          Методична асоціація класних керівників та вихователів впроваджує в навчально-виховний процес метод проектів, реалізує у процесі роботи особистісно зорієнтований,  здоров'язберігаючий,  діяльнісний  , творчий та компетентісний підхід до організації роботи класних колективів. В сучасних умовах особлива увага надається національно-патріотичному вихованню.

 

Особливого значення адміністрація школи  надає участі педагогів-початківців  у методичній  роботі.

Основними напрямками діяльності є:

 • здійснення заходів щодо вивчення нормативних, інструктивно-методичних матеріалів Міністерства освіти і науки України;
 • поглиблення науково-теоретичної підготовки щодо методики викладання предмету;
 • поповнення знань з психології;
 • організація та методика проведення позакласної роботи з предмета;
 • організація виховної роботи;
 • науково-методична робота з вивчення та визначення шляхів впровадження надбань кращого досвіду в практику.

Методична рада школи проводить з молодими вчителями такі заходи:

 •  Інструктивно-методичні наради-консультації з молодими спеціалістами.
 • Закріплення за молодими педагогами наставників.
 • Проведення  діагностики утруднень молодих педагогів.
 • Допомога вчителям-початківцям у виборі індивідуальної науково-методичної теми та у складанні плану самоосвіти по її реалізації.
 • Забезпечення взаємовідвідування уроків, позакласних заходів наставників і молодих учителів.
 • Проведення  творчих звітів молодих педагогів «Мої перші педагогічні знахідки».

 

            Досить актуальним у навчанні молодих вчителів залишається відвідування уроків наставників, а також підготовка власних відкритих заходів.

                        Метою школи адаптації молодого вчителя є надання допомоги у розв’язанні першочергових проблем щодо методики викладання, планування своєї практичної діяльності, організації роботи з шкільною документацією, сприяння професійному становленню молодого педагога, формування потреби у безперервному навчанні.

Основним ж завданням школи майстерності молодого вчителя є удосконалення процесу формування основних професійних якостей, вироблення власного стилю роботи, розвиток фахової майстерності.

В 2016-2017 н.р. в школі-інтернаті працює 3 молодих спеціалісти: психолог Корольова В.О. (наставник – соціальний педагог Савчук Т.М.); учителька англійської мови Павлова К.А. (наставник Ольшевська Т.М.); вихователь Петльована О.О. (наставник Дзюня Н.А.).

На базі нашої школи проведено районні засідання «Школи молодого учителя» для учителів трудового навчання (Зярковська Н.Д.) та учителів історії (Завальницький І.М.). Майстер-класи, проведені нашими учителями Зярковською Н.Д. та Завальницьким І.М., отримали належну оцінку методистів відділу освіти та молодих педагогів.

 

 В 2016-2017 н.р.  педагоги в різних формах підвищували свою кваліфікацію, вдосконалювали педагогічну майстерність. 9 учителів     (Горова Н.П., Біліченко О.П., Ніколаєнко Т.О.,  Лісниченко Л.П., Завальницький І.М., Покотилюк С.М., Коцага З.Г., Зярковська Н.Д.,     Задорожна О.П.) побували на курсах післядипломної освіти, 11 педпрацівників             (Ольшевська Т.М., Пращук В.П., Зярковська Н.Д., Задорожна О.П., Мальована Л.М.,      Рябчинська І.Ф., Дзюня Н.А., Савчук Т.М., Горова Н.П., Ніколюк І.М., Покотилюк С.М.) пройшли чергову атестацію, підвищили свою кваліфікаційну категорію.

Вивчено та узагальнено досвід педагогів школи, що атестувались в 2016-2017 н.р.:

-          «Метод проектної діяльності як засіб формування екологічної культури учнів» (Задорожна О.П.);

-          «Застосування методу проектів на уроках образотворчого мистецтва»      (Задорожна О.П.)

-          «Роль позакласної роботи з історії України та «Захисту Вітчизни» у формуванні національно-патріотичного світогляду школярів » (Пращук В.П.);

-          «Роль превентивного виховання в профілактиці проявів асоціальної поведінки школярів» (Пращук В.П.);

-          «Виховання національної свідомості та патріотизму на уроках української мови та літератури»  (Ольшевська Т.М.);

-          «Національне виховання – джерело особистісного розвитку школярів»          (Горова Н.П.);

-          «Гра як метод навчання і виховання» (Ніколюк І.М.);

-          «Чудо орігамі дитячими руками» (Дзюня Н.А.);

-          «Метод, що руйнує шкільну рутину. Метод проектів» (Дзюня Н.А.);

-          «Самопідготовка - одна із форм організації навчально-виховного процесу в групі продовженого дня» (Дзюня Н.А.);

-          «Розвиток мовної культури учнів як основа формування їх національної ідентичності» (Рябчинська І.Ф.);

-          «Соціально-педагогічний супровід дітей з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах , біженців, переселенців, учасників АТО» (Савчук Т.М.);

-          «Інноваційні форми та методи позакласної роботи з фізичної культури в школі-інтернаті» (Мальована Л.М.);

-          «Види, причини агресії. Як позбутися агресивності в підлітковому віці» (Покотилюк С.М.);

-          «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках трудового навчання»        (Зярковська Н.Д.).

            Кожен член педагогічного колективу підвищував свою педагогічну майстерність згідно індивідуального плану, використовуючи різні форми роботи. Педагоги школи-інтернату домагались того, щоб кожна із форм післядипломної освіти сприяла удосконаленню навчально-виховного процесу, спонукала до творчої праці.

 

7.Управлінська діяльність у навчальному закладі

Згідно перспективних планів відділу освіти та школи-інтернату вивчено та описано  стан викладання музичного мистецтва, фізики, зарубіжної літератури в 5-11 класах, фізичної культури та літературного читання  в початкових класах; виховної роботи щодо стану виконання «Концепції національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді». Оформлені відповідні підсумкові накази з цих питань

            Відповідно до річного плану роботи відділу освіти Тиврівської  райдержадміністрації і районного методичного кабінету на базі загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ст.    смт Сутиски відбувся  районний семінар учителів географії “Використання краєзнавчого матеріалу на уроках географії ”  (учитель Гуменний М.В.).

Семінар отримав належну оцінку методиста відділу освіти і схвальні відгуки його учасників.

 

Навчальні досягнення учнів в 2016-2017 н.р. оцінювалися, починаючи із 3 класу. Результати першого семестру:

             Високий рівень           -           3 учнів  -  2,7%

Достатній рівень      -           57 учнів    -  50,4 %

Середній рівень        -         53  учні    -  46,9 %

Якісний показник – 53,1%.

               2016-2017 н.р. (річне оцінювання):

               Високий рівень         -           7  уч.  -  6,3%

Достатній рівень      -           55 уч.    -  49,5%

Середній рівень        -           51  уч.    -  44,2%

Якісний показник – 56 %.

У попередньому навчальному році – 54%.

 

 

8.     Робота з батьками та громадськістю в навчальному закладі

Роль сім ї у вихованні дітей – велика і відповідальна. Батьки є першими вихователями, які зміцнюють і загартовують організм дитини, розвивають її мову і мислення, смаки, здібності, виховують любов до знань, допитливість, спостережливість, працьовитість. А завдання вчителя – у співпраці з батьком і матір ю виховувати дитину, знайти ключик до її серця.

Щоб наблизитися до кожного учня через роботу з батьками наш педагогічний колектив визначив такі напрямки :

-          вивчення виховного потенціалу сімей;

-          підвищення рівня педагогічної культури батьків;

-          безпосереднє залучення батьків до навчально-виховного процесу;

-          вироблення єдиного виховного впливу на дитину з боку батьків і школи.

Виховання дітей в сім ї має, безперечно, суб єктивний характер і залежить від рівня моральності, загальної культури батьків, їх життєвих планів, ідеалів, вчинків, родинних традицій.

Тому педагоги школи-інтернату ставлять своїм завданням дати батькам знання з педагогіки та психології виховання, пропагувати кращий досвід виховання дітей в сім ї. Без турбот про педагогічну культуру батьків неможливо розв язати жодної проблеми, що стосується навчання й виховання. З цією метою в школі проводиться батьківський всеобуч. У 2016-2017 н.р. були розглянуті питання : «Патріотичне виховання дітей у сім ї, зв язок поколінь, знайомство з культурою, традиціями і звичаями рідного краю», «Права дитини. Дотримання їх у сім ї», «Особистий приклад у сімейно-родових стосунках і його вплив на формування дитини», «Особливості організації навчальної праці школярів», «Дитяча агресія» тощо. У березні на батьківській конференції перед батьками виступив старший лейтенант поліції, начальник сектору реагування патрульної поліції Гніванського відділення поліції Жмеринського відділу поліції Головного Управління Національної поліції України у Віннцькій області Байзан Іван Миколайович.

У школі-інтернаті створена та діє батьківська рада  - добровільне громадське формування, створене на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов язків своїх дітей під час їх навчання в школі-інтернаті. ЇЇ діяльність регламентована нормативно-правовими актами в галузі освіти і міжнародного законодавства з прав дитини та має на меті захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань загальної середньої освіти. У 2016-2017 н.р. батьківська рада провела 4 засідання на яких розглядались такі питання: «Про залучення батьків до організації та проведення позакласної та позашкільної роботи, організацію чергування батьків під час культурно-масових заходів», «Про вирішення організаційних питань щодо проведення літніх канікул учнів та оздоровчої кампанії 2017 року для дітей пільгових категорій » тощо. В окремих випадках практикується розгляд питань на засіданні батьківської ради щодо порушення клопотання перед адміністрацією школи-інтернату про вивчення ставлення  батьків до виконання батьківських  обов язків.

Голова батьківської ради Мальована Людмила Миколаївна.

В навчальному закладі передбачена участь голови батьківської ради у проведенні :

-          олімпіад, конкурсів, змагань;

-          соціологічних досліджень з метою аналізу роботи школи-інтернату з питань ранньої профілактики правопорушень та дитячої бездоглядності, покращення її роботи, залучення учнів до роботи в гуртках;

-          соціально-педагогічного супроводу дітей із сімей, що опинились в складних життєвих обставинах;

-          профілактичної, роз яснювальної та виховної роботи за здоровий спосіб життя;;

-          захисту дітей від будь-яких форм насильства;

-          громадського батьківського контролю за дотриманням вимог Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти і науки, відділу освіти з питань проведення державних підсумкових атестацій, зовнішнього незалежного оцінювання та інше.

Кожен класний керівник та вихователь намагається встановити індивідуальний контакт з кожною родиною своїх учнів: постійний телефонний зв’язок з батьками, зустрічі з ними , бесіди в школі, спілкування через учнівський щоденник сприяють залученню сім’ї до активної участі у процесі виховання.

Досвід показує що сформувати всебічно розвинену особистість школяра, створити сприятливі умови для його самовизначення, самореалізації та розвитку можна лише за цілеспрямованої взаємодії педагогів і батьків.

 

 

 

  Всі новини